Inschaling volgens CAO voor het Horeca- en Aanverwante Bedrijf. Op grond van het bepaalde in de toepasselijke CAO voor het Horeca- en Aanverwante Bedrijf wordt voor overige beloningselementen verwezen naar de van toepassing zijnde inlenersbeloning, dan wel arbeidsvoorwaardenregeling van de Opdrachtgever. (Netto) vergoedingen dienen te allen tijde te vallen binnen de gestelde grenzen van de geldende wettelijke regels en de beschikbare fiscale ruimte van het evenredige deel van Opdrachtgever hieromtrent.

Volgens de definities in de Overeenkomst van Opdracht.

Met de ondertekening van deze opdrachtbevestiging verklaart Inlener dat:

  1. deze de opdrachtbevestiging volledig en naar waarheid heeft ingevuld;
  2. deze behoefte heeft aan een extra arbeidskracht;
  3. deze het identiteitsbewijs van de medewerker op geldigheid en echtheid heeft gecontroleerd en tevens de identiteit van de medewerker heeft vastgesteld;
  4. deze indien van toepassing een goed leesbare kopie van de tewerkstellingsvergunning heeft gemaakt en dat de kopie in de administratie van de Inlener is opgenomen.
  5. deze – indien de medewerker geen onderdaan is van de EER (EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of Zwitserland – een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs heeft gemaakt en dat de kopie in de administratie is opgenomen.
  6. deze bekend is met het feit dat Multiman het recht heeft een opdrachtbevestiging niet in behandeling te nemen (en dus geen arbeidsovereenkomst met de medewerker aan te gaan) en dat met het invullen en verzenden van de opdrachtbevestiging nog geen arbeidsovereenkomst tussen de medewerker en Multiman ontstaat.
  7. de bepalingen van de Overeenkomst van Opdracht en de Algemene Voorwaarden van Multiman Horeca B.V. op onderhavige Opdrachtbevestiging van toepassing zijn en deze Opdrachtbevestiging integraal deel uitmaakt van het geheel.

Aldus voor akkoord opgemaakt en getekend, d.d.